Ochrana osobních údajů

 

Správce osobních údajů

Canopus, z. s., se sídlem Synkovská 14, Praha 6 160 00, IČO 69061530, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 9857. Jako správce zpracováváme osobní údaje zákazníků získané z internetové adresy https://eshop.canopus.cz/  a https://eshop.canopus.cz/sk/.

 Druh zpracovávaných údajů

Jsou zpracovávány údaje, které zákazníci sami poskytnou v rámci objednávek na internetovém e-shopu na adrese https://eshop.canopus.cz/  a https://eshop.canopus.cz/sk/.
Pokud zákazníci navštíví e-shopy, jsou shromažďovány určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka.
Pokud zákazník prohlíží e-shop z mobilního telefonu nebo například tabletu, mohou být zpracovávány i informace o jeho mobilním zařízení (data o mobilním telefonu nebo tabletu, dále případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Cookies

 V rámci cookies na adresách https://eshop.canopus.cz/  a https://eshop.canopus.cz/sk/ využíváme cookies nutné pro fungování aplikace, marketingové účely a také pro účely optimalizace webu a serveru.

Stránky pro mobilní telefony a tablety

Pokud zákazník prohlíží eshop z telefonu, tabletu nebo podobného zařízení, jsou stránky pro tyto přístroje optimalizovány. Osobní údaje zákazníka jsou v takovém případě zpracovávány obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

Důvod zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků zpracováváme z těchto důvodů: 

Právní základ ke zpracování údajů

Plnění a uzavření smlouvy

Osobní údaje zákazníků jsou nezbytné k uzavření kupní smlouvy na zboží nebo služby. Dále jsou osobní údaje zpracovávány k doručení zakoupeného zboží. Proto jsou zpracovávány především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněný zájem

Na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány zejména osobní údaje, které jsou zpracovány automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu mohou být zákazníkům zasílány e-mailové zprávy. 

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme osobní údaje zákazníků na základě jejich souhlasu. Pokud zákazník souhlas neudělí a je naším zákazníkem, můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, aby nám udělil svůj souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že využijete odkazu v e-mailu pro odhlášení dalšího zasílání nebo v odpovědi na toto sdělení napíšete „NEZASÍLAT“, případně obdobným jednoznačným vyjádřením nesouhlasu se zasíláním. Svůj nesouhlas je také možné vyjádřit prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo telefonu +420 603 231 146.

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo telefonu +420 603 231 146.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme osobní údaje zákazníků třetím subjektům (tedy ve vztahu k těmto os. údajům vystupujeme v pozici jejich správce):

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou osobní údaje zákazníků obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se zákazník přihlásí k odběru obchodních sdělení (informací o nových produktech), budou jeho osobní údaje zpracovávány po dobu 7 let, popř. do doby jeho vyslovení nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas mohou zákazníci vyjádřit prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo telefonu +420 603 231 146.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí zboží, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy se zákazníkem nebo z obecně závazných právních předpisů, má Canopus, z. s. povinnost zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání služeb e-shopu. 
Cookies zahrnující chování uživatele mažeme po 30 dnech s tím, že starší data jsou dostupná v anonymizované podobě v Google Analytics.

Zabezpečení osobních údajů

Pro zabránění neoprávněnému přístupu a zneužití osobních údajů zákazníků, byla zavedena opatření technického charakteru. Pravidelně je kontrolováno jejich zabezpečení. Jejich ochrana je i nadále zdokonalována. Komunikace mezi zařízením zákazníka a webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou také zašifrované a všechna data zákazníků jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným přístupem. Jsou využívána bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Zabezpečení hesel

Hesla zákazníků nejsou v systému vůbec ukládána. Jsou využívány pouze hašovací klíče.

Osobní údaje osob mladší 16 let

Internetový obchod na adrese  https://eshop.canopus.cz/  a https://eshop.canopus.cz/sk/ není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu osobním údajům mají zákazníci právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo požadovat přenesení osobních údajů, právo být informováni o porušení zabezpečení osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které jsou zpracovávány (tzv. právo být „zapomenut“).

Úprava a doplnění

Své osobní údaje mohou zákazníci, kteří si zřídili uživatelský účet, mazat, resp. měnit základní informace a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod., v tomto účtu. Ti zákazníci, kteří uživatelský účet zřízený nemají, mohou Canopus, z. s. kontaktovat prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo telefonu +420 603 231 146.

Oprava

V případě, že se zákazník domnívá, že osobní údaje, které jsou o něm zpracovávány, jsou chybné, může kontaktovat Canopus, z. s. prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo telefonu +420 603 231 146. Pokud má zákazník vytvořen uživatelský účet, může si své osobní údaje upravit v něm.

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystavené faktuře. Údaje na faktuře je možné změnit jen pokud zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

Přístup k osobním údajům

Zákazníci mohou požádat Canopus, z. s., aby jim byl zaslán přehled jejich osobních údajů. Mohou to udělat prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo telefonu +420 603 231 146.

Současně mají zákazníci právo na přístup k těmto informacím týkajících se jejich osobních údajů:

Výmaz

Zákazníci také mohou požádat, aby jejich údaje byly vymazány (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musí být dle zákona uchovávány (např. faktury). Pokud osobní údaje zákazníka budou potřeba pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, může být žádost odmítnuta (např. pokud existuje neuhrazená pohledávka nebo probíhá reklamační řízení).

S výjimkou případů výše uvedených mají zákazníci právo na výmaz v těchto případech:

  1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.
  2. Zákazník odvolal svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
  3. Zákazník vznesl námitku proti zpracování os. údajů a má za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje jeho zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů.
  4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně.
  5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis.
  6. Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let.

Uplatnění práva na výmaz

Kontaktujte Canopus, z. s. prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo telefonu +420 603 231 146.

Vznesení námitky

Některé osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (viz Důvod zpracování osobních údajů a Právní základ zpracování osobních údajů). Pokud budou u zákazníka existovat konkrétní důvody, může vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Tuto námitku je možné vznést prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo telefonu +420 603 231 146.

Omezení zpracování

Pokud zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, Canopus, z. s. již jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo pokud vznesl/a námitku dle předchozího bodu, má právo na omezení zpracování jeho osobních údajů.

V takovém případě může Canopus, z. s. zpracovávat zákazníkovy osobní údaje pouze s jeho souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Pokud se zákazník domnívá, že Canopus, z. s. zpracovává jeho osobní údaje protiprávně, má rovněž právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Hlavním dozorovým úřadem, který je příslušný pro otázky zpracování osobních údajů Canopus, z. s. v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů. V každém případě může zákazník s jakýmkoli dotazem nebo problémem kontaktovat nejprve Canopus, z. s. prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo telefonu +420 603 231 146.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 6. 1. 2023 a jsou k dispozici elektronicky na adrese https://eshop.canopus.cz/  a https://eshop.canopus.cz/sk/.